Oferta

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Oferta obejmuje całościowe prowadzenie sprawy, zarówno na etapie postępowania mediacyjnego, sądowego i egzekucyjnego z dopasowaniem do szczególnych potrzeb Klienta. Usługi obejmują w szczególności:

 • sprawy o rozwód (z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania o winie), w tym roszczenia przynależne oraz o sprawy ustanowienie separacji prawnej,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym z datą wsteczną,
 • sprawy o zasądzenie, podwyższenie albo o obniżenie alimentów, w tym alimentów na rzecz małżonka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad osobą małoletnią,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów i egzekucję kontaktów z osobą małoletnią,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy dotyczące wzajemnych rozliczeń konkubentów,
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, w tym roszczenia przynależne, sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie.

Prawo cywilne i spadkowe:

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów indywidualnych w sprawach cywilnych i spadkowych. Oferta obejmuje między innymi:

 • sprawy o zapłatę, w tym sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • sprawy dotyczące sporów z instytucjami bankowymi oraz towarzystwami ubezpieczeń.
 • sprawy związane z ochroną praw konsumenta,
 • sprawy o zasiedzenie, ochronę prawa własności i posiadania, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, o zapłatę z tytułu pokrycia albo uzupełnienia zachowku, o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Prawo gospodarcze i upadłościowe:

Kancelaria prowadzi stałą oraz doraźną pomoc prawną w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Usługi obejmują w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów,
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • reprezentację przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,

Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem spraw upadłościowych, zarówno dotyczących upadłości konsumenckich, jak i upadłości przedsiębiorców.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria udziela pomoc prawną pracownikom, pracodawcom oraz ubezpieczonym. Oferta obejmuje przede wszystkim:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi (sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy),
 • roszczenia z tytułu wypadku przy pracy,
 • reprezentację przed organami rentowymi.

Prawo karne i prawo wykroczeń

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego i wykroczeniowego skierowaną zarówno do osób poszukujących obrońcy, jak i osób pokrzywdzonych. Oferta obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego i fazę jurysdykcyjną, po postępowanie wykonawcze. Pomoc prawna obejmuje między innymi:

 • reprezentację oskarżonych i obwinionych na każdym etapie postępowania,
 • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem na każdym etapie postępowania,
 • reprezentację w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.